• چهارشنبه 10 فروردین 1401 :: 01:52

از میان ۱۷ شرکت عرضه اولیه شده در سال ۱۴۰۰ نماد توسن با بازدهی ۲۰۰ درصدی تا پایان سال در صدر عرضه‌ها قرار دارد و در مقابل سغدیر با بازدهی منفی ۲۰ درصد در بیشترین زیان به سر می‌برد.

بررسی بازدهی ۱۷ عرضه اولیه سال ۱۴۰۰

تابناک: در سال ۱۴۰۰ با توجه به وضعیت بی‌ثبات بازار سرمایه در مجموع ۱۷ عرضه اولیه در بازار انجام شد؛ که از این تعداد ۱۵ نماد در نیمه اول سال و در نیمه دوم به علت نابسامان بودن شرایط بورس تنها ۲ نماد عرضه شد.

آقای کوروش آسایش گفت: اولین فروش سهام یک شرکت خصوصی که طی آن بنگاه به یک شرکت عمومی تبدیل می‌شود را عرضه اولیه سهام می‌گویند. عرضه اولیه سبب می‌شود، بخشی از پول سرمایه‌گذاران به جای خرید سهام موجود، برای خرید سهام جدید به کار رود و به این ترتیب، تقاضای مؤثر برای سهام موجود کاهش یابد. به همین دلیل در سال گذشته تعداد عرضه‌های اولیه از یک حدی بالاتر نرفت.

به گفته کارشناس بازار سرمایه، اولین عرضه اولیه در سال ۱۴۰۰ در تاریخ ۲۲ اردیبهشت، شرکت گسترش صنايع روي ايرانيان با نماد فگستر از گروه فلزات اساسی در قیمت ۶۱۷ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۶ درصدی به قیمت ۵۷۶ تومان رسید.

عرضه اولیه دوم در ۲۹ اردیبهشت، توليد و توسعه سرب روي ايرانيان با نماد فتوسا از گروه فلزات اساسی در قیمت ۷۸۴ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۳۸ درصدی به قیمت یک هزار و ۸۳ تومان رسید.

عرضه اولیه سوم در ۵ خرداد، صنعت غذايي كورش با نماد غکورش از گروه محصولات غذایی در قیمت ۲ هزار و ۹۹۵ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۶ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۴۸۴ تومان رسید.

عرضه چهارم در ۱۹ خرداد ليزينگ كارآفرين با نماد ولکار از گروه واسطه گری‌های مالی در قیمت ۲۲۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۳۱ درصدی به قیمت ۵۰۹ تومان رسید.

عرضه پنجم در ۲۶ خرداد، مديريت ارزش سرمايه صندوق بازنشستگی كشوري با نماد ومدیر از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۲۹۹ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۶ درصدی به قیمت ۳۴۸ تومان رسید.

عرضه ششم در ۲ تیر، محصولات كاغذي لطيف با نماد لطیف از گروه محصولات کاغذی در قیمت ۳ هزار و ۲۵۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۵ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۴۱۰ تومان رسید.

عرضه هفتم  در ۲۳ تیر، سپید ماکیان با نماد سپید از گروه زراعت و خدمات وابسته در قیمت ۲ هزار و ۱۰۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۱۳ درصدی به قیمت یک هزار و ۸۱۷ تومان رسید.

عرضه هشتم در ۶ مرداد، سرمايه گذاري هامون صبا با نماد وهامون از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۱۹۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۴ درصدی به قیمت ۲۱۸ تومان رسید.

عرضه نهم در ۲۰ مرداد، سرمایه گذاری و خدمات مديريت صندوق بازنشستگی كشوري با نماد مدیریت از گروه سرمایه گذاری در قیمت ۵۰۲ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱۰ درصدی به قیمت ۵۵۴ تومان رسید.

عرضه دهم در ۱۷ شهریور، آريان كيميا تك با نماد کیمیاتک از گروه محصولات شیمیایی در قیمت ۲ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۱ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۳۲۹ تومان رسید.

عرضه یازدهم در ۱۷ شهریور، مجتمع جهان فولاد سيرجان با نماد فجهان از گروه فلزات اساسی در قیمت ۵۵۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۱ درصد به قیمت ۵۴۰ تومان رسید.

عرضه دوزادهم در ۲۲ شهریور، ريل پرداز نو آفرين با نماد حآفرین از گروه حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات در قیمت ۳۳۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۶ درصد به قیمت ۳۵۳ تومان رسید.

عرضه سیزدهم در ۲۴ شهریور، توسعه سامانه ي نرم افزاري نگين با نماد توسن از گروه رایانه و فعالیت‌های وابسته در قیمت ۷۶۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۲۰۰ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۲۸۵ تومان رسید.

عرضه چهاردهم در ۲۴ شهریور ، پارس فولاد سبزوار  با نماد فسبزوار از گروه فلزات اساسی در قیمت ۳ هزار و ۱۲۵ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۶ درصدی به قیمت ۲ هزار و ۹۳۸ تومان رسید.

عرضه پانزدهم در ۳۰ شهریور، صنايع شيميايي كيمياگران امروز  با نماد شکام از گروه محصولات شیمیایی در قیمت ۲ هزار و ۳۰ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۴۸ درصدی به قیمت ۳ هزار و ۵ تومان رسید.

عرضه شانزدهم در ۲۰ آذر، توسعه سرمايه و صنعت غدير با نماد سغدیر از گروه سیمان، آهک و گچ در قیمت یک هزار و ۴۵۳ تومان بود که در پایان سال با بازدهی منفی ۲۰ درصدی به قیمت یک هزار و ۱۶۰ تومان رسید.

عرضه هفدهم در ۲۰ بهمن، پويا زركان آق دره با نماد فزر از گروه استخراج کانه‌های فلزی در قیمت ۲ هزار و ۱۴۲ تومان بود که در پایان سال با بازدهی ۲۷ درصد به قیمت ۲ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.

علیرضا حسینی گفت: از میان نماد‌های عرضه اولیه شده سهام توسن با بازدهی ۲۰۰ درصدی در صدر عرضه‌ها قرار دارد و در مقابل سغدیر با بازدهی منفی ۲۰ درصد در بیشترین زیان به سر می‌برد. در این میان، فجهان از زمان عرضه تاکنون تغییر چندانی نداشته و در محدوده قیمتی ۵۵۰ تومان باقیمانده است.

نماد تاریخ عرضه قیمت عرضه(تومان) آخرین قیمت (تومان) بازده تا پایان سال صنعت
فگستر ۲۲ اردیبهشت ۶۱۷ ۵۷۶ -۶ درصد فلزات اساسي
فتوسا ۲۹ اردیبهشت ۷۸۴ ۱۰۸۳ ۳۸ درصد فلزات اساسي
غکورش ۵ خرداد ۲۹۹۵ ۳۴۸۴ ۱۶ درصد محصولات غذايي
ولکار ۱۹ خرداد ۲۲۰ ۵۰۹ ۱۳۱ درصد ساير واسطه گريهاي مالي
ومدیر ۲۶ خرداد ۲۹۹ ۳۴۸ ۱۶ درصد سرمايه گذاريها
لطیف ۲ تیر ۳۲۵۰ ۳۴۱۰ ۵ درصد محصولات كاغذي
سپید ۲۳ تیر ۲۱۰۰ ۱۸۱۷ -۱۳ درصد زراعت و خدمات وابسته
وهامون ۶ مرداد ۱۹۰ ۲۱۸ ۱۴ درصد سرمايه گذاريها
مدیریت ۲۰ مرداد ۵۰۲ ۵۵۴ ۱۰ درصد سرمايه گذاريها
کیمیاتک ۱۷ شهریور ۲۳۰۰ ۲۳۲۹ ۱ درصد محصولات شيميايي
فجهان ۱۷ شهریور ۵۵۰ ۵۴۰ -۱ درصد فلزات اساسي
حافرین 22 شهریور ۳۳۳ ۳۵۳ ۶ درصد حمل ونقل، انبارداري و ارتباطات
فسبزوار ۲۴ شهریور ۳۱۲۵ ۲۹۳۸ ۶- درصد فلزات اساسي
توسن ۲۴ شهریور ۷۶۳ ۲۲۸۵ ۲۰۰ درصد رايانه و فعاليت‌هاي وابسته
شکام 30 شهریور ۲۰۳۰ ۳۰۰۵ ۴۸ درصد محصولات شيميايي
سغدیر 20  آذر ۱۴۵۳ ۱۱۶۰ ۲۰- درصد سيمان، آهك و گچ
فزر 20 بهمن ۲۱۴۲ ۲۷۲۵ ۲۷ درصد استخراج كانه هاي فلزي

در پایان سال نیز پس از طی دو هفته پرحاشیه، پذیره نویسی سهام باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به پایان رسید و حدود ۳۲۰ هزار نفر سهام باشگاه پرسپولیس و ۲۸۶ هزار نفر سهام باشگاه استقلال را خریداری کردند.

بورس

بررسی بازدهی ۱۷ عرضه اولیه سال ۱۴۰۰دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا