• یکشنبه 03 مرداد 1400 :: 12:47

می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ما کارونـی غنی شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.

نان فانتزی

بهتر است برنج را به صورت کته مصرف کنید.
• بیشتر از نان های حاوی سبوس (مثل نان جو و سنگک) استفاده کنید.
• بــرای کامــل کــردن پروتئیــن گــروه نــان و غــلات بهتــر اســت آنهــا را بــه صــورت مخلــوط بــا حبوبـات مصـرف کنیـد تـا همـه اسـید آمینه هـای ضـروری تامیـن شـود ماننـد عـدس پلـو، مـاش پلـو، باقـلا پلـو، عدسـی بـا نـان و غیـره
• نانهایـی را مصـرف کنیـد کـه فراینـد تخمیـر در آنهـا بـه طـور کامـل انجام شـده و اسـید فیتیک موجـود در خمیـر مهـار شـده باشـد. در نانهایـی کـه بـرای ور آمـدن خمیرشـان بـه جـای خمیـر مایـه از جـوش شـیرین اسـتفاده شـده باشـد عمـل تخمیـر انجـام نشـده و اسـید فیتیـک موجـود در نـان مانـع جـذب فلـزات دو ظرفیتـی از جملـه آهـن، روی و کلسـیم موجـود در نـان میشـود.
در نتیجـه کمبـود آهـن و کم خونـی ناشـی از آن و کمبـود روی و کلسـیم ایجـاد میشـود.
• انـواع غـلات بـو داده و کـم نمـک یـا بـدون نمـک مثـل برنجـک، گنـدم برشـته، ذرت بـو داده تنقلـات بـا ارزشـی هسـتند و دانش آمـوزان می تواننـد بـه عنـوان میان وعـده اسـتفاده کننـد.
• بــه جــای کیــک و شــیرینی های خامــه ای و بیســکویت های کــرم دار از بیســکوییت های ســبوس دار اســتفاده نماییــد.
• می توانیـد بـه جـای مصـرف برنـج در بیشـتر وعده هـای غذایـی از نـان سـبوس دار و ما کارونـی غنی شــده بــا فیبــر کــه قیمــت کمتــری دارنــد، امــا از نظــر ارزش غذایــی برابــر بــا برنــج هســتند اسـتفاده کنیـد.
• استفاده از برنج قهوه ای که سبوس بیشتری دارد از برنج سفید بهتر است.دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

رفتن به بالا