• دوشنبه 13 دی 1400 :: 01:26

موارد مصرف داروی پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G

 پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G

پروکائین پنی سیلین جی Procaine Penicillin G

موارد مصرف پروکائین پنی سیلین جی

این دارودر درمان عفونت های حساس به پنی سیلین ( به ویژه دیفتری و نوروسیفیلیس ) مصرف می شود.

فارماکوکینتیک پروکائین پنی سیلین جی

این دارو به آهستگی در محل تزریق ( عضلانی ) آزاد می شود و طی 4 ساعت حداکثر غلظت خونی به دست می آید و پس از 20- 15 ساعت به آهستگی غلظت آن کاهش می یابد.

منع مصرف پروکائین پنی سیلین جی

در صورت وجود سابقه آلرژیک به پنی سیلین ها نباید مصرف شود.

عوارض جانبی پروکائین پنی سیلین جی

سایر عوارض (%1>، پس از ورود به بازار و/یا گزارشات بالینی):
آنافیلاکسی، سمیت سیستم اعصاب مرکزی، کولیت ناشی از کلستریدیوم دیفیسل، درماتیت اکسفولیاتیو، واکنش ازدیاد حساسیت، واکنش یاریش هرکس هایمر، راش ماکولوپاپولار، واکنش شبه بیماری سرم، راش پوستی، کهیردیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

رفتن به بالا