نقش مهم پژوهش در رفع نیازهای فناوری واحدهای تولیدی

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

کارخانه شهرک صنعتی

نقش مهم پژوهش در رفع نیازهای فناوری واحدهای تولیدی


محمد اهلی اظهار داشت: دانش و فناوری یکی از ضروریات مهم توسعه صنعت و واحدهای تولیدی است که برای حل این مشکل، لیست الویت های پژوهشی در شرکت شهرکهای صنعتی احصاء و در اختیار پژوهشگران و کارشناسان قرار داده می شود.

اهلی افزود: با فعاليت هاي پژوهشي مي توان فرآيند فناوري را در صنعت نهادينه کرد و با بهينه كردن سرمايه گذاري ها، به سمت اقتصاد دانش مدار حرکت کرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اردبیل تصریح کرد: باروری و به‌کارگیری طرح‌ها و ایده‌های فنآورانه و کارآفرین در کشور، باعث رشد و توسعه صنعت و زمینه ساز شکوفایی ایده های کارآفرین و خلاق خواهد شد.

وی با بیان اینکه حمایت از شناسایی، ارزیابی و دسته بندی نیازها و مسائل فناورانه صنایع از جمله مواردی است که مورد حمایت شهرکهای صنعتی قرار می گیرد، تصریح کرد: با شناسایی نیازهای فناورانه و احصاء مشکلات واحدهای تولیدی، از واحدهایی که نیاز به رفع نیاز فناوری دارند در زمینه های مختلف از قبیل انتقال تکنولوژی حمایت مالی می شود.

اهلی ادامه داد: بدین منظور در سال 1400 مشکلات فناوری 10 واحد تولیدی استان مورد شناسایی و بررسی قرار گرفت که از این بین برای یک واحد صنعتی رفع نیاز فناوری انجام شده است.


کارخانه شهرک صنعتی

نقش مهم پژوهش در رفع نیازهای فناوری واحدهای تولیدی


شماره خبر : 186844 - چهارشنبه 18 اسفند 1400 ساعت 12:05:42
1400 copyright.