سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic

سیپروفلوکساسین چشمی Ciprofloxacin-Ophthalmic

موارد مصرف سیپروفلوکساسین چشمی

اين دارو در درمان عفونت هاي سطحي چشم، بويژه در زخم هاي قرنيه مصرف مي شود.
مکانیسم اثر سیپروفلوکساسین چشمی
سيپروفلوكساسين از مشتقات 4- فلوروكينولون ها است كه از طريق مهار دوباره سازي DNA اثر مي كند.

عوارض جانبی سیپروفلوکساسین چشمی

عوارض شایع (%10<):
چشمی: رسوب کریستالی در چشم
عوارض نسبتا شایع (%10-1):
گوارشی: طعم ناخوشایند در دهان (بلافاصله پس از مصرف)
چشمی: بیماری قرنیه، احساس سوزش چشم، پرخونی ملتحمه، قی کردن چشم، ناراحتی چشم، خارش چشم، احساس جسم خارجی در چشم


شماره خبر : 196004 - شنبه 18 دی 1400 ساعت 20:46:07
1400 copyright.