زونیساماید Zonisamide

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 زونیساماید Zonisamide

زونیساماید Zonisamide

موارد مصرف زونیساماید

این دارو به عنوان درمان کمکی در درمان تشنج پارشیل استفاده می شود.

مکانیسم اثر زونیساماید

*
-تثبیت غشای نورونی (با اثر بر کانال سدیم و کلسیم)
بر فعالیت گابا اثری ندارد. بر فاز تونیک بیشتر از فاز کلونیک اثربخش است.

شماره خبر : 198955 - چهارشنبه 10 فروردین 1401 ساعت 15:28:58
1400 copyright.