آنیدولافونژین Anidulafungin

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 آنیدولافونژین Anidulafungin

آنیدولافونژین Anidulafungin

موارد مصرف آنیدولافونژین

♣ موارد مصرف:
– درمان عفونت کاندیدا در خون و سایر عفونت های کاندیدیایی (داخل شکمی، صفاقی، مری)
♣ موارد مصرف Unlabaled:
– درمان عفونت های ناشی از گونه های آسپرژیلوس
تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۶

مکانیسم اثر آنیدولافونژین

– مهار کننده غیر رقابتی 1,3-beta-D-glucan سنتتاز است که باعث کاهش تشکیل 1,3-beta-D-glucan که یک پلی ساکارید ضروری در 30 تا 60 % دیواره سلولی کاندیدا است، می شود ( در سلول های پستانداران وجود ندارد ). کاهش میزان گلوکان منجر به ناپایداری اسموزی و از بین رفتن سلول می شود.

شماره خبر : 198996 - پنج‌شنبه 11 فروردین 1401 ساعت 20:35:25
1400 copyright.