الوپورینول Allopurinol

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 الوپورینول Allopurinol

الوپورینول Allopurinol

موارد مصرف الوپورینول

آلوپورينول براي پيشگيري از نقرس و سنگهاي كليوي با منشا اسيد اوريك تجويز مي شود.

مکانیسم اثر الوپورینول

*
اثر بر کاتابولیسم پورین و کاهش تولید اوریک اسید (بدون ایجاد اختلال در بیوسنتز پورین های حیاتی)
با مهار آنزیم گزانتین اکسیداز، مانع تبدیل هیپوگزانتین به گزانتین و اوریک اسید می شود.
*اکسی پورینول، متابولیت فعال آلوپورینول می باشد.

فارماکوکینتیک الوپورینول

*
جذب: 90% (گوارشی)
فراهمی زیستی: 53-49%
شروع اثر: نقرس 3-2 روز (اوج اثر بیش از 1 هفته)، هایپراوریسمی ناشی از شیمی درمانی 27 ساعت
پیک پلاسمایی: دارو 1.5 ساعت، متابولیت فعال 4.5 ساعت
اتصال به پروتئین: کمتر از 1%
متابولیسم: کبدی (سریعا به متابولیت های فعال تبدیل میشود؛ مانند اکسی پورینول)
نیمه عمر: دارو 2-1 ساعت، متابولیت حدود 15 ساعت
دفع: ادرار (حدود 80%)، مدفوع (حدود 20%)

منع مصرف الوپورینول

اين دارو براي درمان حمله نقرسي و زيادي بدون علامت اسيد اوريك خون نبايد مصرف شود.

شماره خبر : 199249 - یکشنبه 21 فروردین 1401 ساعت 00:26:30
1400 copyright.