هیدروکسی زین Hydroxyzine

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 هیدروکسی زین Hydroxyzine

هیدروکسی زین Hydroxyzine

موارد مصرف هیدروکسی زین

هیدروکسی زین در درمان اضطراب و تنش عصبی، به عنوان آرام بخش قبل از بیهوشی عمومی ، کاهش عوارض قطع مصرف مواد مخدر و الکل، کنترل خارش های آلرژِیک از جمله کهیر مزمن و کنترل تهوع و استفراغ استفاده می گردد.

مکانیسم اثر هیدروکسی زین

آنتاگونیست رسپتور H1 هیستامینی
– اثرات ضعیف تا متوسط آنتی هیستامینی (با رقابت با هیستامین برای قرار گرفتن بر گیرنده در سلول های دستگاه گوارش، رگ های خونی و مجاری تنفسی)
– اثرات متوسط تا قوی آنتی کولینرژیک و ضدتهوع
– اثرات برونکودیلاتور و شل کننده عضلات اسکلتی
– اثرات ضددرد


شماره خبر : 199517 - یکشنبه 28 فروردین 1401 ساعت 00:21:04
1400 copyright.