کلروکین Chloroquine

w w w . e t e b a r e n o v i n . i r

 کلروکین Chloroquine

کلروکین Chloroquine

موارد مصرف کلروکین

این دارو به تنهایی برای درمان یا پیشگیری از مالاریا ناشی از پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم اوال و پلاسمودیوم مالاریه مصرف می شود. مصرف این دارو برای درمان مالاریای ناشی از پلاسمودیوم فالسیپارم به دلیل گستردگی مقاومت انگل به دارو توصیه نمی شود. کلروکین همچنین در درمان آرتریت روماتوئید و لوپوس اریتماتوز مصرف می شود.

مکانیسم اثر کلروکین

*
-ضد مالاریا (موثر علیه فرم اریتروسیتیک پلاسمودیوم ویواکس، پلاسمودیوم مالاریا و اکثر گونه های پلاسمودیوم فالسی پاروم):
– اتصال بهDNA و RNA پلیمراز و مهار آن ها
– اختلال در بهره برداری از هموگلوبین و متابولیسم انگل
– مهار اثرات پروستاگلاندین
– مهار رشد انگل (افزایش PH داخلی انگل)
– اختلال احتمالی در سنتز نوکلئوپروتئین
– آسیب غشا (با تجمع فری پروتوپورفیرین IX به عنوان رسپتور کلروکین)

ضد ویروسی (COVID-19):
به طور کامل مشخص نشده است. مکانیسم احتمالی:
– جلوگیری از نفوذ ویروس (با تغییر در PH دیواره سلول)
– مهار گلیکوزیله شدن پروتئین های ویروس


شماره خبر : 199667 - پنج‌شنبه 1 اردیبهشت 1401 ساعت 13:25:19
1400 copyright.